FOAMTEX Home Bel ons! Home Bel ons! Home Bel ons!

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van ABDA Groep B.V. h.o.d.n. Foam-Tex, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ADBA  groep B.V. en/of de aan haar gelieerde werkmaatschappijen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door ADBA groep B.V .en/of de aan haar gelieerde werkmaatschappijen aangegaan met koper.
1.2. Deze voorwaarden gelden niet in gevallen waarin koper niet handelt in de uitoefening van een  bedrijf of beroep, doch als particulier / consument.
1.3. In deze voorwaarden wordt ADBA groep B.V. aangeduid als degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de wederpartij verder wordt betiteld als koper.
1.4. Standaardvoorwaarden van koper gelden niet tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ADBA groep B.V. zijn aanvaard.

 

Artikel 2. Overeenkomsten

Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ADBA groep B.V. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van ADBA groep B.V. dan wel uit het feit dat ADBA groep B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen / leveringen / levertijd

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2. Levering geschiedt af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en, indien van toepassing, het tegenmonster van ADBA groep B.V is geretourneerd. De keuze van het vervoermiddel berust bij franco levering bij ADBA groep B.V.
3.3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat ADBA groep B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was te voorzien en de nodige materialen ADBA groep B.V. tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks schriftelijk is overeengekomen. ADBA groep B.V. is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien koper ADBA groep B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij koper ADBA groep B.V. een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
3.4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van koper en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6.
3.5. Het is ADBA Groep B.V. toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is ADBA Groep B.V. bevoegd in gedeelten afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 4. Prijswijziging

4.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, assurantie en lonen geldend op de dag van aanbieding.
4.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanbieding en de levering en tijdvak van drie maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen, grondstoffen, transport, assurantie en dergelijke in die periode verhogingen hebben ondergaan wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom.

 

Artikel 5. Transport

5.1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van koper. Ook indien franco levering overeengekomen is, is koper aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Koper dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
5.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 5.1 niet opgaan dan is ADBA groep B.V.  nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen. Alsdan zal ADBA groep B.V. op verzoek van koper zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan koper cederen.

 

Artikel 6. Niet afgehaalde zaken

Onverminderd het gestelde in artikel 3.4. geldt dat, indien koper zaken die ADBA groep B.V. van koper onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft ADBA groep B.V. het recht om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens koper te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan koper uit te keren, onder aftrek van de aan ADBA groep B.V.  jegens koper toekomende vorderingen, daaronder begrepen die voor opslag- en verkoopkosten.

 

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door ADBA groep B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ADBA  groep B.V. bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ADBA groep B.V. het recht te vorderen en rust op koper de verplichting eraan mee te werken dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft c.q. wordt.
7.2. Daarnaast heeft ADBA groep B.V. het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is ADBA groep B.V. niet in verzuim, indien ADBA groep B.V. ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van ADBA groep B.V. liggen, worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van ADBA  groep B.V. aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te  verwerken materialen, import- of handelsverboden.
7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
7.5. Als ADBA groep B.V. .zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is ADBA groep B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen koopprijs op basis van het  reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 8. Garantie

ADBA Groep B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken in overeenstemming zijn met de in de branche geldende kwaliteitseisen. Ten aanzien van geleverde zaken gelden de eventueel door de leverancier verleende garantiebepalingen.

Garantie wordt niet gegeven indien koper niet aan al zijn verplichtingen jegens ADBA groep B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan en evenmin gereclameerd heeft met inachtneming van artikel 9.

 

Artikel 9. Reclames

9.1. Koper kan op een gebrek aan de van ADBA groep B.V. ontvangen zaak geen beroep meer doen, indien hij niet binnen vijf dagen na aflevering of terstond nadat de zaak verwerkt is, zijnde de termijn waarbinnen hij het gebrek redelijkerwijs moet kunnen ontdekken, bij ADBA groep B.V. ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
9.2. Een partij zaken waarover wordt gereclameerd, moet, totdat  ADBA groep B.V. de klacht heeft onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd worden gelaten. Wanneer de klacht door ADBA groep B.V. als juist wordt erkend, zal ADBA groep B.V. een redelijke termijn moeten worden gelaten om de desbetreffende zaken te herstellen en/of zonodig door andere te vervangen. Bij erkenning van de reclame zullen de desbetreffende zaken franco naar ADBA groep B.V. geretourneerd mogen worden. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technisch onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de  handelsgebruiken algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Als monster zal gelden het z.g. tegenmonster dat door ADBA groep B.V. aan koper is geleverd. Bestelde hoeveelheden worden zoveel mogelijk aangehouden. ADBA groep B.V. behoudt zich het recht voor tot 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid te leveren. Koper heeft bij reclame geen recht de betaling van het niet betwiste deel van de factuur van ADBA Groep ter zake op te schorten.
9.3. Klachten over een factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
9.4. Klachten over de hoeveelheid van de geleverde zaken dienen op de desbetreffende pakbon te worden aangetekend, op straffe van verval van het recht van reclame.
9.5. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of indien hij ADBA groep B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 10. Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
10.2. ADBA groep B.V.is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft ADBA groep B.V. het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van ADBA groep B.V. tot vergoeding van onkosten en winstderving.
10.3. Tevens is ADBA groep B.V. gerechtigd om, indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
10.4. Indien de koopsom luidt in een vreemde valuta, is koper vanaf het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum aansprakelijk voor de voor ADBA groep B.V. nadelige gevolgen van nadien gewijzigde koersverhoudingen zolang koper aan zijn desbetreffende betalingsverplichting jegens ADBA groep B.V. niet heeft voldaan.
10.5. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
10.6. Wanneer de betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is  ADBA groep B.V. gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
10.7. ADBA groep B.V.is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling n/of het niet nakomen van enige andere verplichting zijn veroorzaakt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ADBA groep B.V. geleverde of nog te leveren zaken. Dit betekent dat ADBA groep B.V. eigenaar blijft van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van ADBA groep B.V. ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. ADBA groep B.V. blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
11.2. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ADBA groep B.V. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daar op een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ADBA groep B.V. te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken.
11.3. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ADBA groep B.V. niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper machtigt ADBA groep B.V. de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 12. Ontbinding

12.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ADBA groep B.V. richt, zal hij te allen tijde eerst ADBA groep B.V. schriftelijk in verzuim moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
12.2. Koper heeft geen recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
12.3. Indien ADBA groep B.V. instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door ADBA groep B.V. verrichte prestaties en heeft ADBA  groep B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Voor (gebreken in) geleverde zaken geldt de garantie zoals geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden. ABDA Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van verkeerd of ondeskundig gebruik van de door haar geleverde zaken.

13.2. ABDA Groep B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door haar. Eventuele aansprakelijkheid van is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van ABDA Groep B.V. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door haar uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals hiervoor omschreven – overgaat, is de aansprakelijkheid van ADBA Groep B.V. beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 2.500,00 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de overeenkomst – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. en samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ADBA Groep B.V. of haar leidinggevend management. Koper vrijwaart ADBA Groep B.V. voor aanspraken van derden (medewerkers van de wederpartij en ADBA Groep B.V. ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in haar bedrijf.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
14.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ADBA groep B.V. tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.